Regulamin

Regulamin sklepu internetowego TheMakatka

W regulaminie określiliśmy zasady, na jakich prowadzimy sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem themakatka.com

I. Parambuła

1. Produkty ze sklepu internetowego TheMakatka sprzedajemy w Internecie.

2. W sklepie internetowym TheMakatka nie prowadzimy sprzedaży hurtowej.

3. Aby kupić produkt w sklepie internetowym, nie musisz się w nim rejestrować.

4. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego TheMakatka.com wymaga aktualnej wersji przeglądarki internetowej, obsługi zabezpieczeń SSL, technologii JavaScript, HTML5, CSS3, Ajax oraz innych niezbędnych ze względu na sposób w jaki zaprogramowana jest strona internetowa.

II. Definicje

  • Regulamin – niniejszy regulamin w postaci cyfrowej, reprezentowany pod postacią podstrony witryny TheMakatka.com wraz załącznikami w postaci cyfrowej oraz odnośnikami do innych portali zawierających szczegółowe informacje, który określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego TheMakatka.com wraz z zasadami wykonywania tych umów, dokonywania zwrotów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki są odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
  • TheMakatka, Sklep, My, Sprzedawca – RapidDev Leszek Pomianowski, z siedzibą w 13-200 Działdowo, przy ulicy Władysława Jagiełły 26c, numer NIP: 5711716511, REGON: 367899795 wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  • Klient , Kupujący, Ty – Każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym themakatka.com. Może ona kupować w sklepie internetowym themakatka.com po zarejestrowaniu się w nim lub bez rejestracji.

III. Podatkowa dokumentacja

1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści obowiązujących przepisów prawa.

2. Podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
Zgodnie z przepisami prawa kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

3. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody podczas składania zamówienia.

IV. Dane osobowe
1. Dane osobowe podane przez klienta w miejscach do tego przeznaczonych, TheMakatka.com przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą na stronie:
https://themakatka.com/pl/polityka-prywatnosci/

2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
• ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
• rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6. powyżej, w tym w szczególności do:
• wglądu do swoich danych osobowych,
• żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

4. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

5. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

6. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

V. Składanie zamówienia i płatności

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
• wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
• wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
• z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
• zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kup bez rejestracji” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
• podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
• zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
• kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”.

4. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” (lub podobny na stronie zamówienia), Kupujący składa Sprzedającemu ofertę chęci zakupu wybranego produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym dochodzi z chwilą przesłania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną potwierdzenia o przyjęciu niniejszej oferty Kupującego na adres poczty elektronicznej Kupującego. Brak przesłania przez Sprzedającego niniejszego potwierdzenia jest równoznaczne z brakiem przyjęcia oferty Kupującego.
Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu iMoje, po kliknięciu w przycisk „Kupuje i płacę”, kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu iMoje celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayPal, po kliknięciu w przycisk „Kontynuuj do PayPal”, kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayPal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu PayPal lub iMoje, na przykład opcję tradycyjny przelew bankowy, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i Płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

5. Treść przycisku zamawiania może się zmienić w zależności od używanej wersji językowej lub wersji strony.

6. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania płatności. W wypadku, gdy zwłoka przekroczy 14 dni, Sprzedawca zrywa Umowę z Kupującym, o czym informuje Kupującego poprzez telefon lub e-mail.
Jeśli środki za zamówienie po tym czasie wpłyną na konto Sprzedawcy, zostaną one zwrócone na konto Kupującego.

7. Podczas składania zamówienia, Kupujący ma możliwość zapisania się do Newslettera, za pośrednictwem którego Kupujący wyrazi zgodę na:
• otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
• gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

8. Sklep, jako administrator wszystkich podanych przez Kupującego danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

9. Kupujący może zrezygnować z usługi Newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

VI. Dostawa

1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.
Koszty dostawy mogą różnić się w zależności od metody i kraju przeznaczenia wysyłki.

2. Umowę sprzedaży realizujemy od 1 do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Kiedy sprzedajemy produkty w ramach przedsprzedaży, przybliżony czas realizacji zamówienia określamy w ofercie danego produktu.

3. Kiedy nie możemy zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Ciebie, możemy zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu produktu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Jednocześnie informujemy Cię pisemnie o Twoim prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na nasz koszt. W takim przypadku możesz odstąpić od umowy, a my ponosimy koszt zwrotu rzeczy. [Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]

4. Kiedy odbierasz przesyłkę, którą dostarczył przewoźnik, podpisujesz potwierdzenie odbioru. W momencie wydania produktu na Ciebie jako Klienta będącego konsumentem przechodzą prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Jedno zamówienie możemy rozdzielić na mniejsze przesyłki – jeśli składa się ono z wielu produktów, które różnią się sposobem pakowania z powodu dużych gabarytów lub czasem dostarczenia. W takiej sytuacji koszt dostawy, który podaliśmy Ci w podsumowaniu zamówienia, się nie zmienia. Rozdzielamy go na poszczególne przesyłki. Jeśli zostanie anulowana część zamówienia, niezależnie od przyczyn korygujemy i zwracamy wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

VII. Czas realizacji

1. W przypadku dużej ilości zamówień, czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania płatności.

VIII. Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Jeśli oferowany produkt jest używany i ma widoczne uszkodzenia bądź ślady użytkowania, Kupujący jest o tym informowany na stronie produktu w formie pisemnej oraz pod postacią zdjęć.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
żądać wymiany produktu na wolny od wad,
• żądać usunięcia wady,
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. [np. w przypadku zamówienia indywidualnego haftu, koloru, wielkości itp.]
Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Postanowienia końcowe

Regulamin jest integralną częścią zawieranej umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.


Do Umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy według obowiązujących przepisów.

Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 22.11.2019r.